Niekerk, F., H. Voogd, J. Woltjer (1997) Consensusvorming en Effectanalyses bij de prioriteitstelling van hoofdinfrastructuur: synthese en aanzet tot discussie; Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

SAMENVATTING

In deze verkennende studie in opdracht van het Directoraat Generaal voor het Vervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt nader ingegaan op de problematiek van consensusvorming bij de prioritering van hoofdinfrastructuur, alsmede op de rol van effectanalyses daarbij. De algemene conclusie is dat alhoewel consensusvorming uitgangspunt moet zijn van een prioriteringsproces, dit de eerstverantwoordelijke bestuurders nimmer mag en kan ontslaan van het nemen van structurerende beslissingen. Consensusvorming moet gezien worden als een manier om dergelijke besluiten op meer en betere informatie te baseren, niet als een manier om beslissingen uit te stellen of >aan anderen= over te laten. Daarnaast verdient het aanbeveling om effectrapportages op te splitsen in een ecologische effectrapportage en een maatschappelijke effectrapportage, zodat bij de uiteindelijke besluitvorming beide dimensies expliciet in de overwegingen moeten worden betrokken. Afzonderlijke sectorale effectrapportages moeten worden afgewezen.

ABSTRACT

This exploratory study for the Dutch Ministry of Transport discusses the problems concerning consensus-building and impact assessment in the priority setting for major infrastructure. It is concluded that, even though consensus-building should be a point of departure for priority setting processes, consensus-building should not release government from making structurising decisions. Consensus-building provides a way to base such decisions on more and better information, not to postpone decisions or leave them to others. Also, the study recommends to divide up impact assessments into an ecological and societal report. Separate sectoral assessments should be rejected.